دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مفهوم خیر مشترک حقوق طبیعی جدید در حقوق بین الملل معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22081/phlq.2023.66244.1030

سیما حاتمی؛ فتح الله رحیمی؛ احسان آقا محمد آقایی


بازخوانی نظری مجازات تبعی با هدف اصلاح عملی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1402

10.22081/phlq.2024.68287.1051

پیام فروزنده؛ فرید محسنی


واکاوی ابزار شناختی هوش مصنوعی برای انعقاد قرارداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22081/phlq.2024.63558.1016

محمدمهدی حمیدی


تأملی در گفتمان حقوقی هابرماس به مثابه منطق حقوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.22081/phlq.2024.67569.1040

فاطمه منتظر؛ احمد دیلمی


تاثیر نظریه حقوق طبیعی بر پوزیتیویسم محض در محاکمات دادگاه نورنبرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22081/phlq.2024.66924.1035

سیما حاتمی؛ فتح الله رحیمی؛ احسان آقا محمد آقایی


عینی گرایی در حقوق و تشخیص قضایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22081/phlq.2023.60823.1009

فاطمه خالقی


استدلال پذیری زبان فقه و حقوق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22081/phlq.2023.60840.1008

لیلا سلیمانی