اهداف و چشم انداز

دوفصلنامه فلسفه حقوق درصدد فراهم نمودن بستری پژوهشی برای اساتید، دانشجویان و پژوهشگران به منظور اشتراک گذاری آخرین یافته های علمی خود در ارتباط با فلسفه حقوق با تأکید بر مبانی اسلامی می باشد. انتظار می رود این نشریه سهمی در ارتقاء دانش فلسفه حقوق، و پیشبرد اهداف کلان جامعه علمی داشته و راه حل های دقیق و مدونی در خصوص چالش ها و مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته در عرصه های داخلی و بین المللی ارائه دهد.

سرفصل های اصلی که این نشریه پیرامون آنها مقاله می پذیرد:

 •  امتداد اعتباریات در مفهوم قانون 
 •  حقوق و تمدن های بشری                      
 •  روش شناسی حقوق، مبانی و منابع حقوق
 • فلسفه حقوق بشر
 •  فلسفه حقوق مجازات
 •  فلسفه حقوق و اخلاق                            
 •  فلسفه حقوق و مکاتب حقوقی               
 •  فلسفه حقوق عمومی                              
 •  فلسفه فقه و حقوق اسلامی
 • فلسفه و نظریه های قانون
 • معرفت شناسی و جامعه شناسی حقوق