اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شمس الله مریجی

اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

kms.bou.ac.ir/professor/mariji
marijibou.ac.ir

سردبیر

دکتر عباسعلی کدخدایی

حقوق بین الملل استاد، گروه حقوق، دانشگاه تهران، تهران،ایران .

kadkhodaee.ir
kadkhodaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید پارسانیا

فلسفه و کلام دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

kms.bou.ac.ir/professor/parsania
parsaniabou.ac.ir

دکتر احمد واعظی

فلسفه و کلام استاد، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

kms.bou.ac.ir/professor/vaezi
vaezibou.ac.ir

دکتر علیرضا امینی

استاد دانشگاه و حوزه

kms.bou.ac.ir/professor/amini
aminibou.ac.ir

دکتر محمود حکمت نیا

حقوق استاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

kms.bou.ac.ir/professor/hekmatnia
mh.hekmatniayahoo.com

دکتر محمدجواد جاوید

حقوق عمومی استاد، گروه حقوق، دانشگاه تهران، تهران،ایران .

rtis2.ut.ac.ir/cv/jjavid
jjavidut.ac.ir

جانشین سردبیر

سید احسان رفیعی علوی

فقه و اصول، حقوق عمومی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، دانشیار گروه فلسفه حقوق و معاون آموزش دانشگاه باقرالعلوم(ع)

kms.bou.ac.ir/professor/rafieialavi/
rafiealavy272gmail.com

اعضای هیات تحریریه

سید احسان رفیعی علوی

حقوق عمومی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، دانشیار گروه فلسفه حقوق و معاون آموزش دانشگاه باقرالعلوم(ع)

rafiealavy272gmail.com
0000-0002-7342-1944

مهدی شهابی

دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه نانت فرانسه دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

m_shahabiase.ui.ac.ir
0000-0002-9049-2242