دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان - شماره پیاپی 2، اسفند 1401، صفحه 1-164