اصول منطقی درباره روش مرزبندی قانون‌گذاری از اجرا در پرتو فلسفه اعتباریات

نویسنده

طلبه درس خارج، دانشجوی دکترای فلسفه حقوق. دانشگاه باقر العلوم(ع)، قم

10.22081/phlq.2023.73759

چکیده

عدم تبیین مرز دقیق اجرا و قانون‌گذاری و صلاحیت قانون‌گذاری مجلس از دولت در نظام حقوقی، همواره موجب بحث‌های مختلفی در سطح جامعه، سیاسیون و حقوقدانان بوده است. با این حال، بحثی مبنایی و روشی، به‌ویژه مبتنی بر فلسفه اسلامی و نظریه اعتباریات پیرامون آن شکل نگرفته است. نوشتار حاضر، می‌کوشد که مبانی فلسفه اعتباریات و روش ترکیب و تحلیل را در تطبیق بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی تبیین کند تا از رهگذر آن، به ترسیم اصول منطقی بررسی اعتباریات حقوقی و تحلیل و ترکیب آنها برسد. فرضیه تحقیق، این است که در هر اعتبار حقوقی، یک سازه و تصویر اعتباری به‌عنوان کانون و محور آثار حقوقی مرتبط با آن وجود دارد. هویت این سازه و آثار آن، از طریق روش تحلیل و ترکیب اعتباری قابل تبیین، توصیف و استنتاج است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Logical Principles about the Method of Demarcation between Legislation and Implementation in the Light of Philosophy of Aietibaries

نویسنده [English]

  • baqer azadbakht
Student of kharij level in the Islamic Seminary, Ph.D. student of Philosophy of Law, Baqir Al-Olum University
چکیده [English]

There has always been various debates in the society, among politicians and lawyers due to failure to clarify the exact demarcation between implementation and legislation and between legislative authority of the parliament and the government in the legal system. However, there has not been a basic methodical discussion, especially based on Islamic philosophy and the theory of Aietibaries, in this regard. This article tries to explain the basics of philosophy of Aietibaries and the method of synthesis and analysis in applying it to social, political and legal structures in order to find the logical principles of examining legal Aietibaries and their analysis and synthesis. The hypothesis of this research is that there is a Aietibaric structure and image, as the focus and axis of its related legal works, in every legal Aietibar. One can explain, describe and infer the identity of this structure and its effects using the Aietibaric analysis and synthesis method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legislation and implementation
  • Aietibaries
  • analysis and synthesis
  • fundamental rights
  • Aietibaric structures
  • legal interpretation