نمایه نویسندگان

آ

 • آزادبخت، باقر اصول منطقی درباره روش مرزبندی قانون‌گذاری از اجرا در پرتو فلسفه اعتباریات [دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان، 1401، صفحه 51-70]

ا

 • اسلامی، سعید بنیادهای تقدس مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کار [دوره 1، شماره 1_ بهار، 1401، صفحه 65-103]
 • اصغری شورستانی، محمدرضا امکان سنجی تحول در تحقیقات حقوقی با تاملی بر پدیدار آموزش علم حقوق در ایران [دوره 1، شماره 1_ بهار، 1401، صفحه 161-186]

ج

 • جواهری طهرانی، محمد دیرینه شناسی مفهوم حاکمیت با تاکید بر روش دیرینه شناسی دانش میشل فوکو [دوره 1، شماره 1_ بهار، 1401، صفحه 31-63]

ح

 • حسینی اکبرنژاد، حوریه بررسی تحلیلی ــ انتقادی تعهدات دولتها در رهیافت توسعه پایدار در چارچوب الگوی 2030 [دوره 1، شماره 1_ بهار، 1401، صفحه 161-186]
 • حسینی اکبرنژاد، هاله بررسی تحلیلی ــ انتقادی تعهدات دولتها در رهیافت توسعه پایدار در چارچوب الگوی 2030 [دوره 1، شماره 1_ بهار، 1401، صفحه 161-186]

ر

 • رحیمی نژاد، حمید دیرینه شناسی مفهوم حاکمیت با تاکید بر روش دیرینه شناسی دانش میشل فوکو [دوره 1، شماره 1_ بهار، 1401، صفحه 31-63]
 • رفیعی علوی، سید احسان نظریه هنجاری دادرسی اساسی: بازخوانی ظرفیت قانونگذاری بر اساس نظریه خطابات قانونیه [دوره 1، شماره 1_ بهار، 1401، صفحه 105-130]
 • رهدار، احمد موجه‌سازی اصل صدوشصت‌وهفت قانون اساسی بر اساس نظریه حقوقی رانلد دورکین [دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان، 1401، صفحه 71-90]
 • رهدار، احمد موجه سازی اصل صد و شصت و هفت قانون اساسی بر اساس نظریه حقوقی رانلد دورکین [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • ستوده، حمید بررسی و تحلیل جایگاه کرامت در تدوین قانون؛ با تأکید بر مصادیق ختم حیات [دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان، 1401، صفحه 111-132]

ش

 • شهر تالش، بهجت السادات ضروریات سیاست‌گذاری نهاد دولت در حل معضلات خانواده [دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان، 1401، صفحه 91-110]

ط

 • طوسی، محمد جواد بررسی و تحلیل جایگاه کرامت در تدوین قانون؛ با تأکید بر مصادیق ختم حیات [دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان، 1401، صفحه 111-132]

ع

 • عطار کاشانی، مهدی نظام اندیشه حقوقی ابوالحسن عامری نیشابوری [دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان، 1401، صفحه 133-150]

م

 • مرادیان نیری، محمدرضا امکان سنجی تحول در تحقیقات حقوقی با تاملی بر پدیدار آموزش علم حقوق در ایران [دوره 1، شماره 1_ بهار، 1401، صفحه 161-186]
 • مرادی برلیان، مهدی سازگاری حقوق اسلامی با کدیفیکاسیون: امکان یا امتناع؟ [دوره 1، شماره 1_ بهار، 1401، صفحه 187-215]
 • موسوی، سید حمید جامعه مدرن به مثابه شرط پیشینی رویکرد ترمیمی به مفهوم جرم در اندیشه امیل دورکیم [دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان، 1401، صفحه 7-30]
 • موسوی اصل، سید سعید جامعه مدرن به مثابه شرط پیشینی رویکرد ترمیمی به مفهوم جرم در اندیشه امیل دورکیم [دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان، 1401، صفحه 7-30]

ن

 • نصیری، مصطفی مفهوم «جرم» در سیاست جنایی اسلام ذیل نظریه اعتباریات علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان، 1401، صفحه 31-50]
 • نیک بین، مهدی موجه‌سازی اصل صدوشصت‌وهفت قانون اساسی بر اساس نظریه حقوقی رانلد دورکین [دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان، 1401، صفحه 71-90]
 • نیک بین، مهدی موجه سازی اصل صد و شصت و هفت قانون اساسی بر اساس نظریه حقوقی رانلد دورکین [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوروزی، محسن نظریه هنجاری دادرسی اساسی: بازخوانی ظرفیت قانونگذاری بر اساس نظریه خطابات قانونیه [دوره 1، شماره 1_ بهار، 1401، صفحه 105-130]

و

 • واعظی، احمد عینی گرایی در حقوق و تشخیص قضایی [دوره 1، شماره 1_ بهار، 1401، صفحه 7-29]