اهداف و چشم انداز

دوفصلنامه فلسفه حقوق در پی فراهم نمودن بستری پژوهشی برای اساتید، دانشجویان و پژوهشگران به منظور اشتراک گذاری آخرین یافته های علمی خود در ارتباط با فلسفه حقوق با تأکید بر مبانی اسلامی می باشد. انتظار می رود این فصلنامه سهمی در ارتقاء دانش فلسفه حقوق، و پیشبرد اهداف کلان جامعه علمی داشته و راه حل های دقیق و مدونی در خصوص چالش ها و مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته در عرصه های داخلی و بین المللی ارائه دهد. به این منظور هیأت تحریریه فصلنامه با افتخار از تمامی پژوهشگران این عرصه دعوت می نماید مقالات ارزنده خویش در زمینه فلسفه حقوق را جهت انتشار به سامانه فصلنامه ارسال کنند.