درباره نشریه

نشریه فلسفه حقوق، نشریه علمی - تخصصی گروه فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم است که در سال 1398 آغاز به کار کرده و به صورت دوفصلنامه مشغول به کار شده است.