درباره نشریه

نشریه فلسفه حقوق، نشریه علمی - تخصصی گروه فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم است که در سال 1398 آغاز به کار کرده و به صورت دوفصلنامه مشغول به کار شده است. ارتقاء سطح علمی به تولید علم در سطح ملی و بین المللی در اهداف این فصلنامه قرار دارد و به عنوان اولین فصلنامه علمی تخصصی در حوزه فلسفه حقوق تامین علمی محتوای علمی برای ارتقاء نظام حقوقی از را دنبال می نماید.