اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شمس الله مریجی

اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

kms.bou.ac.ir/professor/mariji
marijibou.ac.ir

سردبیر

دکتر عباسعلی کدخدایی

حقوق بین الملل استاد، گروه حقوق، دانشگاه تهران، تهران،ایران .

kadkhodaee.ir
kadkhodaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید پارسانیا

فلسفه و کلام دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

kms.bou.ac.ir/professor/parsania
parsaniabou.ac.ir

دکتر احمد واعظی

فلسفه و کلام استاد، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

kms.bou.ac.ir/professor/vaezi
vaezibou.ac.ir

دکتر علیرضا امینی

استاد دانشگاه و حوزه

kms.bou.ac.ir/professor/amini
aminibou.ac.ir

دکتر محمود حکمت نیا

حقوق استاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

kms.bou.ac.ir/professor/hekmatnia
mh.hekmatniayahoo.com

دکتر محمدجواد جاوید

حقوق عمومی استاد، گروه حقوق، دانشگاه تهران، تهران،ایران .

rtis2.ut.ac.ir/cv/jjavid
jjavidut.ac.ir

جانشین سردبیر

سید احسان رفیعی علوی

فقه و اصول، حقوق عمومی استاد سطح عالی حوزه علمیه و استادیار گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم(ع)

kms.bou.ac.ir/professor/rafieialavi/
rafiealavy272gmail.com

دبیر تحریریه

قاسم بابائی

فلسفه حقوق دانشگاه

ghbabaei9797@gmail.com
yaser_babaeiyahoo.com
09127446325
https://www.google.c