نشریه فلسفه حقوق، به عنوان اولین فصلنامه علمی درحوزه فلسفه حقوق  است که از سوی دانشگاه باقرالعلوم (ع) به عنوان دانشگاه پیشرو در گروه فلسفه حقوق  دانشگاه منتشر می شود وارتقاء سطح علمی فصلنامه به تولید علم درسطح ملی وبین المللی دراهداف فصلنامه قرار دارد.

دوفصلنامه فلسفه حقوق از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه با حوزه پژوهش های فلسفه حقوق دعوت می کند تا با ارسال آثار و مقالات علمی به فصلنامه فلسفه حقوق در تداوم این مسیر  همیار آن باشند.

موضوعات مورد بررسی در این فصلنامه علمی به شرح ذیل است:

 فلسفه حقوق واخلاق

فلسفه و نظریه های قانون

 فلسفه حقوق بشر

معرفت شناسی و جامعه شناسی حقوق

 فلسفه فقه وحقوق اسلامی

 حقوق و تمدن های بشری

 فلسفه حقوق   عمومی

 فلسفه حقوق مجازات

 فلسفه حقوق و مکاتب حقوقی

 روش شناسی حقوق

 مبانی و منابع حقوق

 امتداد اعتباریات در مفهوم قانون 

درباره فصلنامه فلسفه حقوق:

  • عنوان نشریه : فلسفه حقوق

  •  صاحب امتیاز : دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم

  • پیش شماره : پاییز 1397

  • شماره اول: بهار1401

  • فرمت:  چاپی و الکترونیکی

  • رتبه علمی: علمی پژوهشی / در حال اخذ نمایه بین المللی   SCOPUS
شماره جاری: دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان - شماره پیاپی 2، اسفند 1401، صفحه 1-164 

شناسنامه نشریه

ابر واژگان