عینی گرایی در حقوق و تشخیص قضایی

دوره 1، شماره 1_ بهار، فروردین 1401، صفحه 7-29

10.22081/phlq.2022.73192

احمد واعظی


جامعه مدرن به مثابه شرط پیشینی رویکرد ترمیمی به مفهوم جرم در اندیشه امیل دورکیم

دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان، اسفند 1401، صفحه 7-30

10.22081/phlq.2023.73756

سید سعید موسوی اصل؛ سید حمید موسوی


دیرینه شناسی مفهوم حاکمیت با تاکید بر روش دیرینه شناسی دانش میشل فوکو

دوره 1، شماره 1_ بهار، فروردین 1401، صفحه 31-63

10.22081/phlq.2022.73193

حمید رحیمی نژاد؛ محمد جواهری طهرانی


موجه‌سازی اصل صدوشصت‌وهفت قانون اساسی بر اساس نظریه حقوقی رانلد دورکین

دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان، اسفند 1401، صفحه 71-90

10.22081/phlq.2023.73761

احمد رهدار؛ مهدی نیک بین


ضروریات سیاست‌گذاری نهاد دولت در حل معضلات خانواده

دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان، اسفند 1401، صفحه 91-110

10.22081/phlq.2023.73763

بهجت السادات شهر تالش


بررسی و تحلیل جایگاه کرامت در تدوین قانون؛ با تأکید بر مصادیق ختم حیات

دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان، اسفند 1401، صفحه 111-132

10.22081/phlq.2023.73764

حمید ستوده؛ محمد جواد طوسی


نظام اندیشه حقوقی ابوالحسن عامری نیشابوری

دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان، اسفند 1401، صفحه 133-150

10.22081/phlq.2023.73765

مهدی عطار کاشانی


بررسی تحلیلی ــ انتقادی تعهدات دولتها در رهیافت توسعه پایدار در چارچوب الگوی 2030

دوره 1، شماره 1_ بهار، فروردین 1401، صفحه 161-186

10.22081/phlq.2022.73196

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


امکان سنجی تحول در تحقیقات حقوقی با تاملی بر پدیدار آموزش علم حقوق در ایران

دوره 1، شماره 1_ بهار، فروردین 1401، صفحه 161-186

10.22081/phlq.2022.73197

محمدرضا اصغری شورستانی؛ محمدرضا مرادیان نیری


سازگاری حقوق اسلامی با کدیفیکاسیون: امکان یا امتناع؟

دوره 1، شماره 1_ بهار، فروردین 1401، صفحه 187-215

10.22081/phlq.2022.73198

مهدی مرادی برلیان


موجه سازی اصل صد و شصت و هفت قانون اساسی بر اساس نظریه حقوقی رانلد دورکین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22081/phlq.2023.60359.1002

مهدی نیک بین؛ احمد رهدار