دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

امکان سنجی هنجارسازی در نظام حقوق بین الملل معاصر مبتنی بر نظریه حقوق طبیعی جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.22081/phlq.2023.74252

سیما حاتمی؛ فتح الله, رحیمی؛ احسان آقا محمد آقایی


بررسی تأثیر کانت بر تکوین مفهوم «جرم در اندیشه دورکیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1402

10.22081/phlq.2023.74307

مصطفی نصیری