کلیدواژه‌ها = نظام حقوق بین‌الملل
امکان‌سنجی هنجارسازی در نظام حقوق بین‌الملل معاصر مبتنی بر نظریه حقوق طبیعی جدید

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 189-226

10.22081/phlq.2023.65401.1026

سیما حاتمی؛ فتح الله رحیمی؛ احسان آقا محمد آقایی