امکان‌سنجی هنجارسازی در نظام حقوق بین‌الملل معاصر مبتنی بر نظریه حقوق طبیعی جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه هنجارسازی و مصادیق آن، با روش‌های متفاوت در حال ظهور بر پیکره حقوق بین‌الملل است که نظم موجود نوین حقوق بین‌الملل را تشکیل داده و پویایی این نظم را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. اهمیت هنجارسازی ذیل اصول حقوق طبیعی، موجبات تعهدات اخلاقی در حقوق بین‌الملل را در اراده‌گرایی صِرف دولت‌ها حاکم می‌دارد و تعادل حقوق موضوعه با قرائت حداقلی حقوق طبیعی را درپی خواهد داشت. در این راستا، پژوهش حاضر به روش توصیفی، با بررسی چرایی هنجارسازی با چارچوب حقوق طبیعی نوین، به دنبال ارائه راه‌حلی برای چالش‌های مبنایی موجود در حقوق بین‌الملل معاصر، با رویکرد تحلیلی است که هنجارهای نوین و نوظهور، نظم موجود را تحت‌الشعاع قرار داده است. با توجه به اهمیت تعهدات حقوقی بین‌المللی در دنیای معاصر و الزام دولت کشورها به موضوع تعهدات حقوقی اخلاقی و گره زدن مفهوم اخلاق و حقوق که به‌زعم بسیاری ضرورتی به برقراری ارتباط میان آنها نیست، اما تغییر و تحول نظم بین‌المللی و احیای حقوق طبیعی نوین با تاکید بر مشارکت و همکاری دولت‌ها در تحکیم و رعایت خیر مشترک بین‌الملل، با مصادیق حقوق بشر و عدالت، مسئولیت جهانی در رعایت اخلاق‌مدارانه تعهدات بین‌الملل ازجمله تعهدات عام‌الشمول را پدید آورده و امکان‌سنجی هنجارسازی بر مبنای قواعد حقوق طبیعی ذیل حقوق موضوعه را توجیه‌پذیر می‌نماید. امروزه حقوق بین‌الملل پوزیتیویستی، دیگر آن حقوق سخت مبتنی بر اراده‌گرایی محض دولت‌ها نیست و اعتبار قواعد حقوق بین‌الملل با کمک تعقیب خیر مشترک بین‌الملل، و با پاسداشت ویژگی‌های ارزش‌های مشترک ذیل حمایت و حفاظت از حیات جمعی بشر، حقوق همبستگی، صلح و امنیت انسان مورد توجه قرار گرفته است. انعکاس این ارزش‌های مشترک بشریت ذیل هنجارهای نوین حقوق بین‌الملل، تعهدات اخلاقی موازی دولت‌ها را در تضمین منافع فردی و اجتماعی، با حاکمیت قانون و هنجارهای حقوق طبیعی، در قالب حقوق بشریت به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of Normativity in Contemporary International Law Based on New Natural Rights Theory

نویسندگان [English]

  • Sima Hatami 1
  • Fatollah Rahimi 2
  • Ehsan Agha Mohammad Aghaee 2
1 P.hD., Student, Department of Public International Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, normativity and its different types are emerging in whole system of international law in various ways, which has formed the existing new order of international law and overshadowed the dynamics of it. The importance of norm making under the principles of natural rights and natural law, causes moral obligations in international law under the free will of states resulting in the balance of positivist law with the emphasis of minimum of natural law. In this regard, by hiring the descriptive method, this research examines why norm-making with the framework of modern natural law, seeks to provide a solution for the basic challenges in contemporary international law through an analytical approach, so emerging norms have overshadowed the existing order. Considering the importance of international legal obligations in the contemporary world, the obligation of state-countries' to moral legal obligations and tying the concept of morality and law-though to many there is no need to establish a relationship between them- also the change of the international order and the revival of modern natural rights with emphasis on the cooperation of states in consolidating the international common good, with the highlights of human rights and justice, has created the universal responsibility in moral observance of international obligations, including universal obligations, which justifies the feasibility of normative theory based on the rules of natural rights under the positive law. Today, positivist international law is no longer hard law based on the pure will of states due to the validity of international law rules with the help of the pursuit of the international common good, and by safeguarding the characteristics of common values under the protection of human collective life, the rights of solidarity, peace and human security, respectively have been in the center of attention. The reflection of these common values of humanity under the modern norms of international law follows the parallel moral obligations of states in guaranteeing both individual and social interests on the basis of the rule of law and norms of natural rights, in the form of human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common good
  • International law system
  • New theory of natural rights
  • Human rights
تاورنیه، پل (1392). اصل تفکیک و کاربرد تسلیحات. در: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی بشر دوستانه عرفی. ویراستار: پوریا عسگری. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
جاوید، محمدجواد (1392). نقد مبانی فلسفی حقوق بشر. نشر مخاطب، ج1.
رحمت‌الهی، حسین؛ آقامحمد آقایی، احسان (1399). حقوق طبیعی و حقوق موضوعه و آثار آن بر ساختار قدرت و حقوق عمومی. انتشارات مجد، چاپ دوم.
رحیمی، فتح‌الله (1400). دولت در نظام حقوق بین‌الملل. انتشارات خرسندی.
ساعد وکیل، امیر؛ عسگری، پوریا (1397). نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی). انتشارات مجد.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1393). حقوق بین‌الملل عمومی. نشر گنج دانش، چاپ چهل و نهم.
فلسفی، هدایت‌الله (1395). حقوق بین‌الملل معاهدات. فرهنگ نشر نو.
موسی‌زاده، رضا (1374). حقوق معاهدات بین‌المللی. نشر دادگستر.
Arend, A.C. & Beck, R.J. (1993). International Law and the Use of Force: Beyond the UN Charter Paradigm. London: Routledge.
Aristotle (1946). Politics Ernest. In: Barker (ed. & trans.). The Politics of Aristotle. Oxford: Oxford University Press.
Beard, J.M. (2007). The Shortcomings of Indeterminacy in Arms Control Regimes: The Case
of the Biological Weapons Convention. The american journal of international law, 101(271), p. 271-321.
Brierly, J.L. (1959). The Basis of Obligation in International Law and Other Papers. Oxford: Clarendon Press.
Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda. URL= https://www.iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Case-Concerning-Armed-Activities-on-the-Territory-of-the-Congo-Democratic-Republic-of-the-Congo-v.-Uganda-ICJ-2005.pdf
Charter of the United Nations, 26 June 1945.     
URL= https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf
Consolidated Version of the Treaty on European Union, 7 February 1992, [2012] O.J. C 326/01. Consolidated version of the treaty on European Union. Available at:       
https://eur-lex.europa.eu
Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction.
URL= https://legal.un.org/avl/ha/cpdpsbbtwd/cpdpsbbtwd.html
Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, 13 January 1993, 1974 U.N.T.S. 45, Art. VII and Annex on Implementation and Verification.
Decision No 1110/94/EC of the European Parliament and of the Council of 26 April 1994 concerning the fourth framework programme of the European Community activities in the field of research and technological development and demonstration.
URL= http://data.europa.eu/eli/dec/1994/1110/oj
Etzioni, A. (2006). The Common Good. Oxford: Polity.
Finnis, J. (2011). Natural Law and Natural Rights. 2th ed. Oxford: Oxford University Press.
Finnis, J. (1998). Natural Law and Natural Rights. CF Lloyd.
Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, report of the Study Group of the International Law. 
URL= https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l702.pdf
Franck, T. (1995). Fairness in International Law and Institutions. Oxford: Clarendon Press.
General Agreement Between the Government of Canada and the Government of the Russian Federation Concerning Audio-Visual Relations, 5 October 1995, 2026 U.N.T.S. 431, Art. XI.
General Agreement on Tariffs and Trade 1994, April 15 1994, 1867 U.N.T.S. 154 [GATT], Art. I:1. This Agreement is a continuation and modification of the General Agreement on Tariffs and Trade, October 30 1947, 55 U.N.T.S. 194.
General Agreement on Tariffs and Trade 1994, April 15 1994, 1867 U.N.T.S. 154 [GATT], Art. I:1. This Agreement is a continuation and modification of the General Agreement on Tariffs and Trade, October 30 1947, 55 U.N.T.S. 194.
Goldsmith, J. & Posner, E. (2006). The New International Law Scholarship. Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol. 34.
Gray, C. (2008). International Law and the Use of Force. 3th ed. Oxford: Oxford University Press.
Greenwood, C. (1999). Humanitarian Intervention: The Case of Kosovo.         
URL= https://core.ac.uk/download/pdf/94796.pdf
Henkin, L. (1979). How Nations Behave: Law and Foreign Policy. 2th ed. New York: Columbia University Press.
Ki-moon, B. (21 October 2008). Securing the Common Good in a Time of Global Crises. Speech delivered at the John F. Kennedy School of Government, Harvard University. online: UN News Centre: 
<http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/search_full.asp?statID=349>.
His Holiness Benedict XVI. “Address” (Delivered at the United Nations
General Assembly, New York, 18 April 2008), online: The Holy See <http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit_en.html>.
Koh, H. (1997). Why Do Nations Obey International Law? The Yale Law Journal, 106(8). https://doi.org/10.2307/797228
Lefkowitz, D. (2011). The Principle of Fairness and States’ Duty to Obey International Law. Cambridge University.
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, [1971] I.C.J. Rep. 16 at 52-54, paras. 113-116.
O’Connell, M.E. (2008). The Power and Purpose of International Law: Insights from the Theory and Practice of Enforcement. New York: Oxford University Press.
Orakhelashvili, A. (2006). Peremptory Norms in International Law. Oxford: Oxford University Press.
Pauwelyn, J. (2006). Fragmentation of International Law. In: Max Planck Encyclopedia of International Law.
Quadragesimo Anno (2009). On the Reconstruction of the Social Order. In: Encyclical of his holiness Pope PiusXI. University of California, America Press.
Rawls, J. (a1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rawls, J. (b1971). The Authority of Law, Essays on Law and Morality. Oxford Clarendon Press.
SC Res. 661, UN SCOR, 2934th Mtg., UN Doc. S/RES/661 (1990).
Searl, M. (2014). A Normative Theory of International Law Based on New Natural Law Theory. Ph.D. Thesis, London.
The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.           
URL= https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
US-Spain 1976 treaty (Treaty of friendship and cooperation, tratado de Amistad y cooperation) Amazon AWS. Available at: https://webpte.s3.eu-west-
3.amazonaws.com/Documenttos/EEUU+Y+la+Transici%C3%B3n/Tratado+de+con+Espa%C3%B1A+CIA