دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

خوانش الهیاتی از نوموس در اندیشه کارل اشمیت و نسبت آن با هویت انسان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.22081/phlq.2023.74251

فرزاد کیانی


امکان سنجی هنجارسازی در نظام حقوق بین الملل معاصر مبتنی بر نظریه حقوق طبیعی جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.22081/phlq.2023.74252

سیما حاتمی؛ فتح الله, رحیمی؛ احسان آقا محمد آقایی


بررسی تأثیر کانت بر تکوین مفهوم «جرم در اندیشه دورکیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1402

10.22081/phlq.2023.74307

مصطفی نصیری