کلیدواژه‌ها = توسعه
بررسی تحلیلی ــ انتقادی تعهدات دولتها در رهیافت توسعه پایدار در چارچوب الگوی 2030

دوره 1، شماره 1_ بهار، فروردین 1401، صفحه 161-186

10.22081/phlq.2022.73196

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد