بررسی تحلیلی ــ انتقادی تعهدات دولتها در رهیافت توسعه پایدار در چارچوب الگوی 2030

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بینالمللی امام خمینی؟ره؟، قزوین

2 استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس تهران

10.22081/phlq.2022.73196

چکیده

«توسعه پایدار» مفهومی بین‌المللی و داخلی با ابعادی مختلف است که دو جنبه اقتصادی و زیست‌محیطی آن مهم است. در عرصه بین‌المللی، با تصویب الگوی توسعه پایدار 2030 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2015 محورهای متعددی ذیل مفهوم الگوی توسعه پایدار به کشورهای مختلف جهت اجرا عرضه شده است. اگر چه ماهیت سند اهداف توسعه پایدار 2030 به لحاظ حقوقی الزام‌آور نیست، اما از زمان تصویب تاکنون جریان‌سازی بین‌المللی گسترده‌ای توسط سازمان ملل متحد، ارکان آن و همچنین آژانس‌های تخصصی ملل متحد برای اجرای همه‌جانبه آن محقق شده و بنابراین، شناسایی تعهدات دولت‌ها در چارچوب این سند مهم است. رویکرد جمهوری اسلامی ایران، نسبت به اهداف توسعه پایدار 2030 رهیافت جزئی و موردی بوده است و برخی محورها مانند آموزش (ذیل هدف 4 و مرتبط با سند آموزش 2030 و اعلامیه اینچئون) بنا به اقتضائات فرهنگی و اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گرفته‌ است. اما فراتر از این، اکنون بررسی انتقادی‌ـ‌تحلیلی کلیات این سند در رویه بین‌المللی مورد نیاز می‌باشد تا بتوان فارغ از جریان‌سازی نهادهای بین‌المللی و مسامحه برخی نهادهای داخلی، مفاهیم، اهداف و راهبردها را بیابیم و به‌عنوان کشوری اسلامی، مواضع متقن مبتنی بر موازین اسلامی و منافع ملی در قبال آن اتخاذ نمائیم.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical- Critical Study of governments’ commitments in the Sustainable Development Approach in the Framework of the Agenda 2030

نویسندگان [English]

  • Haleh Hosseini Akbarnezhad 1
  • Hoorieh Hosseini Akbarnezhad 2
1 Assistant professor at “the Law Department” of the Imam Khomeini International University, Qazvin.
2 Assistant professor at “the Social Law Department” of the Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

“Sustainable development” is an international and internal concept with different dimensions, both economic and environmental aspects are important. In the international arena, with the Agenda for Sustainable Development Goals 2030 by the UN General Assembly in 2015, several goals under the concept of the Sustainable Development Goals have been offered to different countries for implementation. Although the nature of the Sustainable Development Goals Document 2030 is not legally binding, since its agenda, there has been extensive international streamlining by United Nations, its pillars as well as specialized UN agencies for its comprehensive implementation. Therefore, it is important to identify the obligations of governments in the context of this document.
The approach of the Islamic Republic of Iran has been a partial and case approach to the sustainable development goals 2030, and some axes such as training (below target 4, and related to the education document 2030 and the Incheon Declaration) are particularly considered for cultural and social issues.
But beyond this, the criticism of this document is now required in the international procedure so that we to be able to find concepts, goals and strategies, regardless of the streaming of international institutions and the negligence of some internal institutions, and as an Islamic country, we must take firm positions based on Islamic norms and national interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agenda 2030
  • Government Commitments
  • Development
  • Sustainable Development
  • United Nations
  • Environment