کلیدواژه‌ها = قراردادگرایی
جامعه مدرن به مثابه شرط پیشینی رویکرد ترمیمی به مفهوم جرم در اندیشه امیل دورکیم

دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان، اسفند 1401، صفحه 7-30

10.22081/phlq.2023.73756

سید سعید موسوی اصل؛ سید حمید موسوی