کلیدواژه‌ها = نظام حقوقی مدرن
سازگاری حقوق اسلامی با کدیفیکاسیون: امکان یا امتناع؟

دوره 1، شماره 1_ بهار، فروردین 1401، صفحه 187-215

10.22081/phlq.2022.73198

مهدی مرادی برلیان