سازگاری حقوق اسلامی با کدیفیکاسیون: امکان یا امتناع؟

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشگاه مازندران، مازندران، بابلسر، ایران

10.22081/phlq.2022.73198

چکیده

دیدگاهی که امکان زیستِ حقوق اسلامی در بستر مدرنیته و دولت مدرن را غیرممکن قلمداد می‌کند، از جمله دلایل بنیادین این ادعا را تمایز و ناسازگاری معرفت‌شناختیِ حقوق اسلامی با روش کدیفیکاسیون (تدوین قوانین)، به‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام حقوقی مدرن بیان داشته است. در این رویکرد، کدهای قانونی تکنولوژی دولت مدرن برای انحصار قاعده‌گذاری، ایجاد اقتدار و یکپارچگی و همگن‌سازی جامعه به‌شمار می‌روند. در مقابل بر اساس این برداشت، تاریخ شکل‌گیری حقوق اسلامی و ویژگی‌های آن در دوران پیش‌مدرن نمایانگر خصلت غیرانحصاری، نامعطوف به اقتدار سیاسی، تکثرگرایانه و البته فردگرایانه و هرمنوتیکی آن است که از اساس با فن کدیفیکاسیون هم‌خوانی ندارد. در هر صورت، به نظر می‌رسد که دست‌کم به دو دلیل عمده، چنین روایتی اشتباه است و با ادعای امکان سازگاری کدیفیکاسیون و حقوق اسلامی می‌توان در برابر آن خطر کرد: نخست، رویکرد قائل به ناسازگاری کدیفیکاسیون و حقوق اسلامی، تاریخ حقوق اسلامی در دوران پیش‌مدرن را نادرست و بدون توجه به تحولاتی که در آن گرایش به‌گونه‌ای از گردآوری قواعد و احکام اسلامی در مجموعه‌های مدون وجود داشته، روایت کرده است؛ دوم، دیدگاه فوق مبتنی بر درک نادرست از کد و کدیفیکاسیون و نقش آن در دولت مدرن است و بیشتر به‌عنوان یک امر ایدئولوژیک تلقی می‌شود. بدین ترتیب، در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین دیدگاهِ قائل به ناسازگاری حقوق اسلامی با کدیفیکاسیون، به شرح و بسط نقدهای پیش‌گفته در راستای ترسیم افقی سازگار میان کدیفیکاسیون و حقوق اسلامی، پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compatibility of Islamic Law with Codification: Possibility or Refusal?

نویسنده [English]

  • Mahdi Moradi Berelian
Assistant professor at “the Law Department” of the Mazandaran University, Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

The view that the possibility of Islamic law in the context of modernity and the modern state is impossible, among the fundamental reasons for this claim has expressed the epistemological distinction and incompatibility of Islamic law with the method of codification (codification of laws), as one of the important the most features of the modern legal system. In this approach, the legal codes of technology of modern state are considered for monopolizing regulation, creating authority and integration, and homogenizing the society. On the contrary, according to this view, the history of the formation of Islamic law and its characteristics in the pre-modern period reflects these qualities: its non-exclusive, not focused on political power, pluralistic, individualistic and hermeneutic nature, which is fundamentally inconsistent with the codification techinque. In any case, it seems that such claim is wrong for at least two main reasons, and can be jeopardized by claiming the compatibility of codification and Islamic law: First, according to the approach of incompatibility of codification and Islamic law, history Islamic law in the pre-modern period is incorrect and without considering the developments in which there was a tendency to collect Islamic rules and judgement in codified collections; Second, the above view is based on a misunderstanding of code and codification and its role in the modern state and is considered more as an ideological issue. Thus, in this research, using a descriptive-analytical method, while explaining the view of the incompatibility of Islamic law with codification, the aforementioned critiques have been expound in order to draw a consistent horizon between codification and Islamic law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern State
  • Modern Legal System
  • Legal Codes
  • Islamic Law
  • Ijtihad
  • Imitation