نویسنده = احمد واعظی
عینی گرایی در حقوق و تشخیص قضایی

دوره 1، شماره 1_ بهار، فروردین 1401، صفحه 7-29

10.22081/phlq.2022.73192

احمد واعظی