عینی گرایی در حقوق و تشخیص قضایی

نویسنده

استاد تمام فلسفه دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام)، قم.

10.22081/phlq.2022.73192

چکیده

بحث فلسفی ابژکتیو یا سوبژکتیو‌، گاه معطوف به موجودات و امور است؛ گاه پیرامون گزاره‌ها و اظهارات زبانی است و در مورد اشیاء و امور، به ‌دو صورت عینی‌گرایی متافیزیکی و عینی‌گرایی معرفت‌شناختی رخ می‌نماید. در مورد گزاره‌ها و اظهارات زبانی، سه تلقی و کاربرد از عینیت متصور است؛ عینیت معناشناختی، متافیزیکی و گفتمانی. در عرصۀ مسائل حقوقی هم، مسألۀعینیت، به ‌چند‌گونه تصویر می‌شود؛ و به یک معنا و مفهوم مشترک و یکسان نیست؛ و در هرجا، در مقابل معنای خاصی در مقابل مفهوم ضد آن قرار می‌گیرد. هر دو ساحت عینیت متافیزیکی و عینیت معرفت شناختی، در حوزۀ مسائل حقوقی نیز مطرح می‌شوند. عینیت متافیزیکی در حقوق، زمانی پذیرفته می‌شود که موجودیت قانون را، مستقل از ذهن و باور اشخاص بدانیم. حال‌آن‌که عینیت معرفت‌شناختی در حقوق به دو معناست؛ در معنای نخست، عینی‌گرایی به‌معنای رعایت بی‌طرفی و عدم جانبداری است و در معنای دوم، میسر بودن فهم و تشخیص فرافردی و اشتراک‌پذیر حقوقی مراد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Objectivism in Law and Judicial Discernment

نویسنده [English]

  • ahmad vaezi
Professor at “ Philosophy Department” of Baqir al-Olum University.
چکیده [English]

The philosophical discussion about objective or subjective is sometimes focused on beings and things; Sometimes it is about linguistic propositions and expressions, and in the case of beings and things, it occurs in both metaphysical objectivism and epistemological objectivism. In the case of linguistic propositions and expressions, there are three approach and applications of objectivity; Semantic, metaphysical and discourse objectivity. In the field of legal issues, too, the objectivity is arised in several ways; and not in a common sense; and everywhere, in the contrary of a particular meaning, in the face of the opposite concept. Both metaphysical objectivity and epistemological objectivity are also raised in the field of legal issues. Metaphysical objectivity in law is accepted when we consider the existence of law to be independent of the minds and beliefs of individuals. Whereas epistemological objectivity in law has two meanings; in the first sense, objectivism means the observance of impartiality and non-partisanship, and in the second sense, it means the possibility of understanding and transindividualand discernibility and legal shareability.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Objectivism
  • Epistemological Objectivism
  • Metaphysical Objectivity
  • Legal Objectivism