نویسنده = حمید رحیمی نژاد
دیرینه شناسی مفهوم حاکمیت با تاکید بر روش دیرینه شناسی دانش میشل فوکو

دوره 1، شماره 1_ بهار، فروردین 1401، صفحه 31-63

10.22081/phlq.2022.73193

حمید رحیمی نژاد؛ محمد جواهری طهرانی