دیرینه شناسی مفهوم حاکمیت با تاکید بر روش دیرینه شناسی دانش میشل فوکو

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران

10.22081/phlq.2022.73193

چکیده

حاکمیت از جمله ابهام‌آمیزترین مفاهیم طرح‌شده در حقوق و علوم سیاسی بوده و همین ابهام و عدم شفافیت این مفهوم باعث خطاهای زیادی در مورد آن شده است، به‌طوری‌که در حال حاضر نظرات متعارض بسیاری حول این مفهوم وجود دارد، از انکار وجود آن از ابتدا تا ضرورت آن برای شکل‌گیری هرگونه دولت و قدرت سیاسی. در این تحقیق برای درک بهتر مفهوم حاکمیت به‌جای روش‌های متداولِ پژوهش‌های تاریخی، از روش دیرینه‌شناسی میشل فوکو استفاده شده است و با دیرینه‌شناسی مفهوم حاکمیت این نتیجه گرفته شده که حاکمیت نتیجۀ گفتمان آرخه محور اندیشۀ یونان باستان است که بر اساس نظریۀ فیضان افلوطین شکل گرفته و قرابت زیادی با مفهوم سلسله مراتب در قرون وسطی نیز دارد. در انتهای این تحقیق نیز ارتباط حاکمیت با گفتمان و نظریه‌های شناخت عالم مدرن مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که حاکمیت علی‌الاصول در تقابل با اندیشۀ مدرن قرار دارد و نمی‌تواند حاصل گفتمان دوران مدرن باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Archeology The concept of sovereignty with emphasis on the Michel Foucault’s method of archeology

نویسندگان [English]

  • Hamid Rahiminejad 1
  • Mohammad Jvaheri tehrani 2
1 , MA. In public law, faculty of law, Tarbiat modares university, Tehran, Iran
2 Assistant Prof, Department of Public Law, faculty of law and political science, Shiraz university, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Sovereignty is one of the most ambiguous concepts proposed in law and political science, and this ambiguity and lack of clarity of this concept has caused many errors about it, so that there are many conflicting opinions about this concept, from denying its existence from the beginning to its necessity for the formation of any government and political power. In this paper, in order to better understand the concept of sovereignty instead of the usual methods of historical research, Michel Foucault’s paleontological method has been used and with the paleontology of the concept of sovereignty, it has been concluded that sovereignty is the result of the archetypal discourse of ancient Greek thought. It is based on the theory of Plotinus’s emanation and is very close to the concept of hierarchy in the Middle Ages. At the end of this paper, the relationship between sovereignty and the discourse and theories of cognition of the modern world has been examined and it has been shown that sovereignty in principle is in opposition to modern thought and can not be the result of modern discourse

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sovereignty
  • Paleontology
  • Political Theology
  • Arche
  • Hierarchy