اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احسان رفیعی علوی

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، دانشیار، گروه فلسفه حقوق، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران.

rafiealavy272gmail.com

سردبیر

دکتر عباسعلی کدخدایی

حقوق بین الملل استاد، گروه حقوق، دانشگاه تهران، تهران،ایران .

kadkhodaee.ir
kadkhodaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید پارسانیا

فلسفه و کلام دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

kms.bou.ac.ir/professor/parsania
parsaniabou.ac.ir

دکتر احمد واعظی

فلسفه و کلام استاد، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

kms.bou.ac.ir/professor/vaezi
vaezibou.ac.ir

دکتر علیرضا امینی

استاد دانشگاه و حوزه

kms.bou.ac.ir/professor/amini
aminibou.ac.ir

دکتر محمود حکمت نیا

حقوق استاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

kms.bou.ac.ir/professor/hekmatnia
mh.hekmatniayahoo.com

دکتر محمدجواد جاوید

حقوق عمومی استاد، گروه حقوق، دانشگاه تهران، تهران،ایران .

rtis2.ut.ac.ir/cv/jjavid
jjavidut.ac.ir

جانشین سردبیر

سید احسان رفیعی علوی

فقه و اصول، حقوق عمومی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، دانشیار گروه فلسفه حقوق و معاون آموزش دانشگاه باقرالعلوم(ع)

kms.bou.ac.ir/professor/rafieialavi/
rafiealavy272gmail.com

اعضای هیات تحریریه

سید احسان رفیعی علوی

حقوق عمومی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، دانشیار گروه فلسفه حقوق و معاون آموزش دانشگاه باقرالعلوم(ع)

rafiealavy272gmail.com
0000-0002-7342-1944

مهدی شهابی

دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه نانت فرانسه دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

m_shahabiase.ui.ac.ir
0000-0002-9049-2242