خوانش الهیاتی از نوموس در اندیشه کارل اشمیت و نسبت آن با هویت انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو ی دکتری، فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی خوانش الهیاتی از نوموس در اندیشه کارل اشمیت، و نسبت آن با هویت انسان است. همچنین نشان داده شد که واژه نوموس، از کدام منظر با هویت انسان نسبت برقرار می‌‌کند. چرا اندیشه جهان‌‌وطنی نوین، تهدیدی برای هویت مستقل جوامع است و بازتعریف مفهوم نوموس چگونه می‌‌تواند به حفظ هویت متضاد سیاسی و اجتماعی افراد و جوامع کمک کند. با روش توصیفی- تحلیلی، مفاهیم کلیدی فلسفه اشمیت در زمینه فضا، مالکیت، قانون و هویت وجودی انسان بررسی گردید، و در نهایت رابطه مفهوم نوموس با هویت وجودی انسان مورد بحث قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که اشمیت بازگرداندن مرزها برای حفظ تمایزات هویتی و سیاسی افراد و جوامع را امری اساسی دانسته و بر همین اساس است که دست به بازتعریف رابطه انسان و زمین در بیانی الهیاتی می‌‌زند و برای این کار به ریشه‌‌های مفهوم نوموس می‌‌پردازد، تا ماهیت نوموس را در یک رابطه میان زمین و انسان شرح دهد. نوموسی که باید آن را در پیوند با انسان، زمین و قانون دانست و حذف هر کدام از این مؤلفه‌ها، آن را از معنا تهی می‌‌کند. اشمیت اساس اندیشه خود را در تقابل با جهانی‌‌سازی لیبرال، بر همین رابطه انسان با زمین، برای حفظ حدود مرزهای میان کشورها گذاشته و حفظ مرزها را مساوی با حفظ هویت سیاسی و اجتماعی انسان می‌‌داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Theological Account of Nomos in the Thought of Carl Schmitt and Its Relationship with Human Identity

نویسنده [English]

  • Farzad Kiani
P.hD., Student, Philosophy of Education, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the current research is to investigate the theological account of nomos in the thought of Karl Schmidt, and its relationship with human identity. It has been depicted in which case the word nomos relates to human identity and why the new cosmopolitan thought is considered as a threat to the independent identity of societies and how to redefine the concept of nomos in order to help to preserve the conflicting political and social identity of individuals and societies. Through hiring a descriptive-analytical method, the key concepts of Schmidt's philosophy in the field of space, property, law and human existential identity were investigated, and finally the relationship between the concept of nomos and human existential identity was discussed. The results indicate that Schmitt expressed the restoration of borders to preserve the identity and political distinctions of individuals and societies as an essential issue, thus he aims to redefine the relationship between man and the earth in a theological expression, and because of that he surveyed the roots of the concept Nomos explaining the nature of Nomos in a relationship between earth and man. Nomus to be considered in connection with man, land and law, and removing any of these components, seems meaningless. Regarding the relationship between man and the earth, Schmidt based his thought in opposition to liberal globalization in order to preserve the borders between countries, and considered the preservation of borders equal to the preservation of the political and social identity of man.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nomos
  • Land
  • Law
  • Liberalism
  • Karl Schmidt
  • Human identity
Dahlstrom, D.O. (2011). Interpreting Heidegger. Cambridge: Cambridge University Press.
Fine, G. (2011). The Oxford handbook of Plato. New York: Oxford University Press.
Herrera, H. (2020). Carl Schmitt between technological rationality and theology: the position and meaning of his legal thought. New York: State University of New York Press.
Herrero, M. (2015). The Political Discourse of Carl Schmitt A Mystic of Order. London: Rowman & Littlefield Publishers.
Hohendahl, P.U. (2018). Perilous Futures on Carl Schmitt’s Late Writings. Ithaca: Cornell University Press.
Legg, S. (2011). Spatiality, Sovereignty and Carl Schmitt Geographies of the nomos. New York: Routledge.
Meierhenrich, J. (2016). The Oxford handbook of Carl Schmit. New York: Oxford University Press.
Minca, C. (2016). On Schmitt and Space. New York: Routledge
Muller, J.W. (2003). A Dangerous Mind Carl Schmitt in Post-War European Thought. New Haven: Yale University Press.
Schmitt, C. (2003). The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum. Translated by G.L. Ulmen. New York: Telos Press Publishing.
Schmitt, C. (2005). Political Theology Four Chapters on the Concept of Sovereignty. Translated by G. Schwab. Chicago: The University of Chicago Press.
Schmitt, C. (2007). The concept of the political. Translation by G. Schwab. Chicago: The University of Chicago Press.
Schupmann, B. (2017). Carl Schmitt’s State and Constitutional Theory A Critical Analysis. Oxford: Oxford University Press.
Shapiro, K. (2008). Carl Schmitt and the Intensification of Politics. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
Slomp, G. (2009). Carl Schmitt and the Politics of Hostility Violence and Terror. London: Palgrave Macmillan.