کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های قانون
نظام اندیشه حقوقی ابوالحسن عامری نیشابوری

دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان، اسفند 1401، صفحه 133-150

10.22081/phlq.2023.73765

مهدی عطار کاشانی