کلیدواژه‌ها = قصور قانون
موجه‌سازی اصل صدوشصت‌وهفت قانون اساسی بر اساس نظریه حقوقی رانلد دورکین

دوره 1، شماره 2 _ پاییز و زمستان، اسفند 1401، صفحه 71-90

10.22081/phlq.2023.73761

احمد رهدار؛ مهدی نیک بین