نویسنده = عطیه سادات صفوی سهی
بررسی جایگاه حقوق شهروندی در مانیسم و مزدکیسم

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 51-72

10.22081/phlq.2024.67976.1045

محمدجواد جاوید؛ عطیه سادات صفوی سهی