نویسنده = هادی طحان نظیف
مبانی و آثار خودبسنده‌‌انگاری در مکتب اثبات‌‌گرایی حقوقی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 123-140

10.22081/phlq.2023.66404.1033

هادی طحان نظیف؛ علی جلیل زاده