امکان سنجی تحول در تحقیقات حقوقی با تاملی بر پدیدار آموزش علم حقوق در ایران

نویسندگان

1 نویسنده مسئول) اســتادیار دانشــگاه علوم قضایی و خدمات ادار ی، تهران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، تهران.

10.22081/phlq.2022.73197

چکیده

لزوم تحقیق و پژوهش در علم حقوق به مثابه هر علم دیگر، بدیهی و بی‌نیاز از استدلال است. با عنایت به اشکالات پژوهش‌های حقوقی، تحول در این حوزه امری ضروری به‌حساب می‌آید. فرضیه پژوهش حاضر آن است که آبشخور پژوهش، نظام حاکم بر آموزش حقوق بوده و مادام که نظام حاکم بر آموزش حقوق، تغییر نیابد، نظام پژوهش نیز متحول نخواهد شد. از سوی دیگر برساخت «آموزش» حقوق در ایران ‌‌زمین می ‌‌بایست با شناخت جایگاه و کارکرد خود در قبال مشکلات و مسائل پیش روی جامعه ایرانی، نسبت خود را با مجموعه علوم انسانی و عالم مدرن از یک سو و سنت اسلامی و فرهنگ ایرانی به عنوان بنیان‌های نظام حقوقی حاکم بر کشور از سوی دیگر به صورت معقول و منطقی روشن نماید. مقاله حاضر از رهیافت تاریخی و با روش توصیفی- تحلیلی در کنار استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بعضاً میدانی، به دنبال پاسخگویی به کیفیت تأثرات نظام پژوهش از نظام آموزش بوده و با بررسی‌های انجام‌شده به این نتیجه رسیده است که به هنگامه عزم برای تحول در وضعیت فعلی پژوهش‌های حقوقی، اگر نسبت آن با امر آموزش به حیثیت و مطالعه‌‌ای تاریخی مورد تامل و توجه قرار گیرد، دریچه‌‌های بسیاری از امکان و ظرفیت‌های تحول گشوده خواهد شد و از باب شاهدمثال برخی از این ظرفیت ‌‌ها نظیر رساندن دانشجو به آستانه دانایی از مجرای مواجهه با سؤالات درست، ایجاد آزادی عمل برای دانشجو در عرصه دانش‌جویی، احیای نظام استادیاری در معنای واقعی آن را بازخوانی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Evolution in Legal Research with Reflection on the Phenomen of Education of Law in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Reza Asqari Shorestani 1
  • Mohammad-Reza Moradian Nayeri 2
1 Assistant professor at “the Public Law Department” of the Judicial Sciences and Administrative Services University, Tehran, Iran (Corresponding Author
2 Bachelor Student of Islamic Studies and Law of Imam Sadiq University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The need for research in Law, like any other science, is obvious and needless to argue. Given the shortcomings of legal research, evolution in this area is essential. The hypothesis of the present study is that the source of research is the system governing legal education and as long as the system governing legal education does not change, the research system will not evolve. On the other hand, in constructing “education” of Law in Iran, we must clarify in a intelligible and logical way our relationship with the humanities and the modern world on the one hand, and On the other hand Islamic tradition and Iranian culture as the foundations of the legal system governing the country by recognize our position and function in the face of the problems and issues facing Iranian society.
This paper seeks to respond to the quality of the effects of the education system on the research system through a historical approach and a descriptive-analytical method, along with the use of library and sometimes field resources, and has concluded that In the current context of legal research, if its relationship with education to prestige and historical studies is considered, many windows of possibilities and capacities of evolutin will be opened, and examples of some of these capacities has revived, such as bringing students to the threshold of knowledge through confrontation with the right questions, creating freedom of action for the student in the education arena, to revive the teacher assistant system in the true sense of the word.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education of Law
  • Legal Research
  • research methods
  • Evolution in Law
  • History of Law